Medlemsbetingelser og abonnementsbetingelser

Medlemsbetingelser

Disse betingelser gælder ved din medlemsskab.

§1. Medlemskab
Dit medlemskab er personligt. Ændringer i persondata som f.eks navn, adresse, e-mail,
telefonnummer, bankoplysninger mv. bedes du venligst oplyse til FitnessGym.
Medlemskabet er bindende for begge parter indenfor den i kontrakten anførte periode.

§2. Medlemskort/brik
Medlemskortet/brik medbringes og indlæses i kundecomputer for at få adgang til centret. Bliver dit
medlemskort væk eller beskadiget meddeles dette til FitnessGym, som udsteder et nyt mod gebyr på kr. 50,00.

§3. Betaling
Ved oprettelse af kontant medlemskab betaler du forud for hele aftaleperioden. Ved oprettelse af et
DIBS medlemskab tilmeldes aftalen DIBS og du betaler kontant for oprettelse og for perioden fra
oprettelsen til første betaling via DIBS. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra
din konto i begyndelsen af hver kalendermåned. Gebyr til dibs 10kr Per transaktion.
Du er ansvarlig for at betaling sker rettidigt. Ikke
rettidig betaling sidestilles med misligholdelse af kontrakten.
Når du opretter et abonnement hos
FitnessGym giver du din samtykke til at FitnessGym opbevarer de nødvendige personlige oplysninger.
Desuden giver du samtykke til, at der kan oprettes DIBS/kontantoverførselsaftale,
d.v.s., at den månedlige betaling trækkes automatisk fra dit betalingskort. Såfremt kontrakten
misligholdes ved eksempelvis manglende betaling, forbeholder FitnessGym sig retten til at
videregive dine personlige oplysninger til tredje part.

§4. For sen betaling
Betales den l¯bende ydelse ved et DIBS medlemskab ikke til den aftalte tid, udsendes en
rykkerskrivelse til dig og der opkræves et rykkergebyr efter gældende takst pt. kr. 100,00. Hvis du
ikke betaler senest 10 hverdage efter den angivne forfaldsdato, forfalder alle ydelser for den
resterende del af minimumsperioden til øjeblikkelig betaling. Dit medlemskort spærres indtil
restancen er udlignet. Udelukkelsesperioden godskrives ikke af FitnessGym.

§5. Varighed/Medlemskab
Ved DIBS aftale er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af en af
parterne i henhold til §6. Et kontantmedlemskab kan ikke opsiges, men slutter automatisk når den
periode udløber, som der er betalt for. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af
forudbetalte kontante medlemskaber.

§6. Opsigelse
Kontant medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode. Opsigelsesfrist for DIBS medlemskab
er løbende måned + 1 måned. Kan dog ikke afbrydes i den aftalte tidsperiode. Opsigelsen skal ske
skriftligt til FitnessGym via email eller skriftligt afleveret personligt til ejer af FitnessGym og kan
tidligst ske med virkning fra udløbet af den aftalte minimumsperiode. Eksempel: Medlemskabet
løber fra den 1. november, og har en minimumsperiode på 3 måneder. Minimumsperioden udløber
den 31.01.2021. FitnessGym skal have modtaget medlemmets opsigelse senest den 31.12.2020, hvis
opsigelsen skal have virkning fra minimumsperiodens udløb.

§7. Ændringer i priser og medlemsvilkår
FitnessGym forbeholder sig ret til prisændringer. Sådanne vil blive varslet ved opslag i centeret og
via e-mail (til de medlemmer, der har oplyst e-mail adresse) Varsel vil også kunne ses på
informationtavlen i Fitness Gym, senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft.

§8. Træning og ophold i centret
FitnessGym er vores og jeres sted. Hjælp derfor os med at holde det pænt og rent. FitnessGym er
også røgfrit område, Al træning og ophold i FitnessGym foregår p eget ansvar. Dette gælder såvel
medlemmer som gæster, der opholder sig i FitnessGym. Børn under 12 år må ikke opholde sig i
træningsområder uden en voksen, eller accept fra en forældre. Under træning skal der altid
anvendes tøj og sko der er beregnet til indendørs træning. Ingen bare overkroppe og ingen bare fødder/
klip-klapper. Bare fødder er dog tilladt ved yoga, pilates og bold. Man træner ikke i cowboybukser. Udstyr og faciliteter skal ryddes
op efterhånden som træningen skrider frem.
Træning er på eget ansvar. Det er ikke tilladt at lukke andre ind. Der vil være videoovervågning som
stikkontrol. Børn og unge til børn skal vises rundt af vores medarbejdere, eller forældre.

§9. Misligholdelse af kontrakt
Både medlemmer og gæster forpligter sig til at overholde de fastsatte betingelser for ophold og
benyttelse af redskaber mm., herunder overholdelse af ordensreglementet samt henvisninger fra
personalet. Mangel på dette udgør en væsentlig misligholdelse af kontrakten. Såfremt et medlem
optræder truende eller på anden måde generer andre medlemmer eller FitnessGyms ansatte, kan
FitnessGym uden varsel bortvise medlemmet, og medlemskabet ophører øjeblikkeligt. Dette gælder
ligeledes ved grove overtrædelser af medlemsvilkårene, såsom f.eks. doping eller udlån af
medlemskort.

§10. Ændringer i hold m.v.
FitnessGym forbeholder sig ret til ændringer i åbningstider, holdplaner, holdtider og udbud af hold.
Desuden kan FitnessGym samme dag aflyse hold ved sygdom, manglende tilmelding m.m. eller
ændre instruktør/holdtype senest 1 time før holdets planlagte start, der refunderes ikke noget i
forbindelse med dette. Der skal være minimum 5 tilmeldte pr. hold.

§11. Helbredstilstand og personskade:
Al træning sker på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for at være i den helbredstilstand, der tillader
deltagelse i aktiviteter hos FitnessGym. FitnessGym tager ikke ansvar for personskader på et
medlem som følge af ulykker, forkert træning eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde
handlinger. Der gives ikke garanti for vægttab. Vi anbefaler man har en forsikring der dækker
træning.

§12. Værdigenstande:
Det anbefales, at der ikke opbevares genstande af værdi i FitnessGym. FitnessGym bærer ikke
noget ansvar for tab p grund af tyveri eller tingskade, ej heller ved tyveri fra Garderobe/skabe
mm.

§13. Personoplysninger/Informationer/Nyheder:
Ved indmeldelsen giver du lov til at FitnessGym må behandle og opbevare oplysninger om dig samt,
kontakte dig telefonisk, og løbende kan sende nyheder og information pr. e-mail og SMS. Denne
service kan fravælges ved skriftlig meddelelse til FitnessGym.

§14. Afbud til holdtræning
Har du brug for at melde afbud til et hold skal det ske via online booking senest 2 timer før holdstart
og gerne dagen før kl. 21.00 på morgen holdene, samt alle weekend hold. Husk også at slette dig fra
ventelisten indenfor samme frist, hvis du ikke længere ønsker at deltage på holdet. Afmelding til
holdtræning kan ske p www.FitnessGym.dk eller din online booking. Glemmer du at melde afbud
er gebyret ved DIBS kr. 30,- ved kontant medlemskab mister du 1 dags træning. Beløbet trækkes
automatisk ved den næste DIBS trækning.

§15. Fremmøde
Fremmøde til holdtræning skal ske senest 5 minutter før timens start. Fremmøde til aftale med
fitness-instruktør eller personlig træner skal ske 5 minutter før aftaletidspunktet. Ved al træning skal
du fremmøde dig på vores fremmødeskærm.

§16. Venteliste
Står du på venteliste er det dit eget ansvar at kontrollere om du har fået en plads på holdet. Får du en
plads men ikke møder op gælder det som for sent afbud, se §14.

§17. Tilrettelægning af dit personlige træningsprogram i fitness-afdelingen
Før du begynder din træning hos os anbefaler vi dig lave en aftale med en af vores fitnessinstruktører, så du kan få lavet dit eget træningsprogram og få en gennemgang af maskinerne. Husk at medbringe træningstøj og indendørs sko.

§18. Vi støtter op om Antidoping Danmark.

§19. Ønsker du personligtræning i vores center, så kontakt os for at din personligetræner har en
aktiv aftale med FitnessGym.

§20. Bero. Sæt din medlemsskab på bero i 0-6 mdr for 99 kr, obs dit medlemsskab kan ikke være i
bero mens du opsiger dit abonnement.

Abonnementsbetingelser

1) Kriterier for abonnementstræk

Når et træk via et betalingskort skal gennemføres, skal kortoplysningerne stemme overens med Nets’ kortdatabase. Det anvendte betalingskort skal være aktivt. Det skal være muligt at gennemføre en transaktion på abonnementsbeløbet. Det anvendte betalingskort til abonnementstræk skal kunne lave transaktioner via Internettet.

2) Kvittering

Kvitteringer, der indeholder bekræftelse, informationer, ændringer eller opsigelse om dit abonnement leveres via email. Kvitteringer sendes til den emailadresse, som du ved oprettelse af abonnementet har angivet eller som du efterfølgende har opdateret til på din brugerprofil.

 

3) Kortindehavers ansvars- og hæftelsesforhold

Du er som kunde og kortindehaver ansvarlig for, at dine kortdata er korrekte og opdaterede.

Du hæfter som kunde for det valgte abonnement indtil en eventuel opsigelsesdato.

4) Opdatering af kortnummer

Du kan opdatere dit kortnummer, hvis du har brug for at fornye eller slette oplysninger. Det kan vÊre relevant, hvis du eksempelvis skifter kort. Du opdaterer dine kortdata ved at logge ind p din profil eller ved henvendelse i fitnesscentret. Du er som kunde selv ansvarlig for, at dine kortdata er korrekte og opdaterede.

5) Ophør/opsigelse af abonnement

Du kan opsige abonnementet med et varsel på løbende måned + 1 måned medmindre andet er aftalt eller opgivet ved indmeldelse.

Vil du opsige abonnementet, skal dette ske ved personlig eller skriftlig henvendelse til fitnesscentret. Opstår der tvivl om, hvorvidt medlemskabet er opsagt, skal du som medlem kunne dokumentere opsigelsen. Derfor anbefaler vi, at opsigelsen sker skriftligt.

Dit abonnement er først opsagt, nÂr du har modtaget en kvittering, der bekræfter opsigelsen.

6) Fortrydelsesret

Har du fortrudt dit køb af abonnementet over internettet, kan du få pengene retur inden for 14 dage fra købstidspunktet, såfremt du ikke allerede har gjort brug af abonnementet. Hvis startdato p abonnementet ligger inden for 14 dage frafalder fortrydelsesretten ved startdatoen.

7) Kundevilkår

Du skal som kunde aktivt acceptere kundevilkårerne og prisen. Det gør du ved at sætte et flueben ud fra det respektive felt.

8) Vilkår og priser

Vilkår og priser for et medlemskab, som du køber p internettet, er oplyst ud for det pågældende medlemskab.

Alle medlemskaber bliver betalt gennem DIBS, som opkræver en gang om måneden, og som forekommer løbende. Det vil sige, at det kun er første trækning, som du betaler p internettet.

Et DIBS-medlemskab har en binding, som er angivet. Bindingen betyder, at du ikke kan opsige dit abonnement udenom vores betingelser, nÂr du først har gjort brug af abonnementet.

9) DIBS

Vi benytter altid DIBS til den online kortbetaling.

10) Forudbetaling/oplysning om forudbetalte ydelser:

Ved forudbetaling af abonnement bliver du opkrævet for antal måneder angivet i handelsbetingelserne.

11) Leveringsbetingelser

Vi betragter medlemskabet som leveret, nÂr oprettelse og betaling er afsluttet.

12) Reklamationsret

Du har mulighed for at reklamere i op til 24 måneder fra køb af dit medlemsskab.
Det gør du ved at sende en mail på info@fitnessgym.dk

13) Persondatapolitik / Privatlivspolitik

Vi indsamler oplysninger om dig som kunde. Disse oplysninger indeholder [IndsÊt kundeoplysninger].

Formålet med at indsamle oplysningerne er at kunne administrere dit medlemsskab.

Informationerne deles med tredjepart/flexybox.
Dette sker, da Flexybox er vores udbyder til at administrere dit abonnement hos os.

Data opbevares i 1 år fra udmeldelse.